PROGRAMI U NAJAVI

EU FONDOVI. CIVILNO DRUŠTVO.

Apliciranje projekata u EU fondove

Europski fondovi i apliciranje projekata u njima jedno je od strateških pitanja na razini države a jednako tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Međutim, dobiti sredstva iz EU fondova odgovorna je i vrlo zahtjevna zadaća pred svakim potencijalnim prijaviteljem. Potrebno je dobro poznavanje metodologije apliciranja projekata odnosno dobro poznavanje instrumenata i pravila za uspješno apliciranje projekta.

LinguaNOVA je upravo zbog velike važnosti poznavanja metologije apliciranja projekata u EU fondove već u svom Planu zacrtala svoj angažman na području edukacije i pripreme budućih prijavitelja pri čemu svoju aktivnost planira ostvariti na dvije razine:

  1. Na razini osposobljavanja polaznika za pisanje i apliciranje projekata, usvajanjem znanja iz područja terminologije, pravila i, što je još važnije, logičkim povezivanjem projektnih elemenata u traženi logički okvir. Upravljanje projektnim ciklusom, dakle, s jedne strane podrazumijeva ovladavanje Pojmovnikom projektnog ciklusa i, s druge strane, povezivanje projektnih elemenata u logičku matricu.
  2. Na  razini pružanja cjelovite usluge u pisanju i apliciranju projekata, za potencijalnog prijavitelja, na osnovi dobivenog projektnog zadatka proizašlog iz projektne ideje.

Ova dva primarna zadatka u LinguaNOVOJ ostvaruju se putem edukacijskih oblika kao što su sveobuhvatan verificirani ili neverificirani program osposobljavanje za područje EU fondova ali i radionicama i trenažima.

Naravno, za uspješnu realizaciju programskih zadataka, potrebni su kvalitetni ljudski potencijali. Stoga LinguaNOVA njeguje i razvija partnerske odnose s eminentnim stručnjacima i timovima koji su u mogućnosti odgovoriti vrlo zahtjevnim zadacima u području EU fondova.

Civilno drušvo posebno je područje poslovnog interesa u LinguaNOVOJ.

Mala škola demokracije

Razvoj demokracije od osobite je važnosti za razvoj društva na svim razinama.